Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Územný plán obce Stročín 2017

Kompletný dokument  "Územný plán obce Stročín 2017" nájdete v sekcii DOKUMENTY.

Zoznam aktualít

Oznámenie o prerušení el. energie v našej obci
Oznamujeme, že v obci Stročín bude odstávka elektrickej energie z dôvodu rekonštrukcie nízkonapäťového vedenia v dňoch 24. júna od 06:30 hod. - 17:30 hod.; dňa 25. júna od 06:60 hod. do 17:30 hod.; dňa 01. júla od 07:10 hod. do 17:30 hod.; 02. júla od 07:10 hod. do 17:30 hod. a 03.júla 2024 od 7:10 do 17:30 hod. Prikladáme oznámenia z VSD a zoznamy dotknutých odberných miest.
Ako postupovať v prípade zemetrasenia
VOĽBY do Európskeho parlamentu 2024
Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 08. júna 2024. Zápisnica z volieb je zverejnená v sekcii DOKUMENTY pod názvom Voľby do Európskeho parlamentu 2024.
Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility PSK
Informujeme občanov, že na webovom sídle MŽP SR je zverejnená Správa o hodnotení a návrhu strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility PSK", do ktorého môžete nahliadnuť aj vy občania. Všetky ďalšie informácie nájdete v priloženom liste.
VOĽBY PREZIDENTA SR v roku 2024
Voľby prezidenta SR sa budú konať 23. marca 2024. V prílohe nájdete Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb a informáciu pre voliča. VŠETKY dokumenty a dôležité informácie týkajúce sa volieb nájdete aj v sekcii DOKUKEMENTY pod názvom VOĽBY PREZIDENTA SR 2024 Tam nájdete aj zverejnenú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena do OVK, vymenovanie zapisovateľa a pod.
Propagácia projektu - Festival tradičnej ľudovej kultúry
Projekt Festival tradičnej ľudovej kultúry v obci Stročín finančne podporil Prešovský samosprávny kraj.
PHSR Prešovského samosprávneho kraja 2021-2030 - správa o hodnotení
Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu PSK sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR. Viac informácií v priloženom liste.
Verejná vyhláška
Verejná vyhláška o zvolaní zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v spoločnom poľovnom revíri "SKALA"
Ochrana lesov pred požiarmi
Ziadame občanov, aby nezakladali oheň v prírode. Ďakujeme. Viac sa dočítate po rozkliknutí.
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania
Výzva na vykonanie výrubu stromov v ochr. pásme VVN formou verejnej vyhlášky
Výzva na vykonanie výrubu stromov v ochrannom pásme VVN formou verejnej vyhlášky
Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2022
HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V OBCI NA ROK 2024
NÁVRH rozpočtu obce Stročín na rok 2023
Výsledky komunálnych volieb v obci Stročín
Propagácia projektu - Oplotenie a revitalizácia cintorína
Informácia o možnosti využitia bezplatného poradenstva
Obec Stročín je zapojená do národného projektu "Podpora zamestnanosti"
Informácia o podporenom projekte z MŠVaV SR - "Múdre hranie 2"
Chceme Vás informovať, že obecný úrad Stročín zapojil do projektu „Múdre hranie 2“ aj našu Materskú školu. Sme veľmi vďační, že na základe našej žiadosti sme získali finančné prostriedky v celkovej výške 450 € na podporu vybavenosti MŠ. Za poskytnuté finančné prostriedky budú nakúpené knihy, didaktické pomôcky k rôznym edukačným aktivitám: dramatické, výtvarné, matematické, gramatické, logopedické, vedomostné, hudobné, športové pomôcky, ako aj pomôcky na rozvoj jemnej a hrubej motoriky. V roku 2021 podporilo ministerstvo celkovo 1764 materských škôl v rozvojových projektoch „Múdre hranie“ a „Múdre hranie 2“ v celkovej sume 1 250 000,-€
Opatrenia podľa COVID semaforu
Od pondelka 18.10.2021 je okres Svidník, teda aj naša obec v NAJPRÍSNEJŠEJ čiernej farbe podľa COVID automatu. Preto Vám poskytujeme zoznam sprísnených opatrení, ktoré treba dodržiavať aj na území našej obce. Prosíme občanov, aby dodržiavali protipandemické opatrenia a dodržiavali nariadenú karanténu.
Informácia o podporenom projekte z PSK - Obnova vybavenia inventára kuchyne kultúrneho domu v obci Stročín
FINANČNÁ SPRÁVA UPOZORŇUJE NA PODVODNÝ MAIL
Verejná vyhláška - úprava VVN, VN vedení
VSD, a.s. oboznamuje vlastníkov a užívateľov nehnuteľností že pripravuje realizáciu stavby " Úprava VVN, VN vedení č. 6751, 6851 a V518" a zároveň oboznamuje vlastníkov so vstupom na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Keďže v rámci predmetnej stavby je dotknutý veľký počet vlastníkov pozemkov, oznámenie sa vykoná verejnou vyhláškou: http://obecstrocin.sk/files/2021-03-09-101343-ozn__menie__vyhl____ka.pdf
Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov
VSD vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Stročín , na ktorých sa nachádzajú el. vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. Požadovaný termín je do 31.12.2020. Viac informácií po otvorení dokumentu.
Informácia a čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu
Vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia nie je možné navštevovať Vaše domácnosti. Preto Vás prosíme o vyplnenie tlačiva a podpísané tlačivo môžete nechať v predajni potravín alebo priniesť na obecný úrad. ĎAKUJEME.
Informácia o podporenom projekte z PSK
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácia o realizácii projektu "REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ ŠPORTOVÍSK"
DHZ Stročín UPOZORŇUJE občanov
Majitelia psov POZOR ! Dňa 1.9.2018 začala platiť novela zákona o povinnom čipovaní psov