Kontakt:

Napíšte nám:

Výzvy

Výzva na predkladanie cenových ponúk za rok 2020

Výzva č. 1 - Ukončená

Obec Stročín ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) Vás týmto žiada o predloženie cenovej ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

Názov zákazky: "Rekonštrukcia kancelárie starostu obce Stročín"

Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác


Aktuálnu VÝZVU na predloženie cenovej ponuky so všetkými prílohami  nájdete v priečinku Dokumenty pod názvom Výzva na predloženie cenových ponúk: Názov zákazky: "Rekonštrukcia kancelárie starostu obce Stročín"

  

Lehota na predkladanie ponúk je do: 24.04.2020 do 12:00 hod.