Kontakt:

Napíšte nám:

Dokumenty

Protokol o získaní Pečate rozvoja obcí a miest

Bulletin pri príležitosti posviacky obnoveného kostola

Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v obci Stročín"

Sanácia skládky odpadu v obci Stročín

Územný plán v obci Stročín

(856.19 kb)
(620.9 kb)
Územný plán v obci Stročín 2017
Návrh upravený po prerokovaní
(564.6 kb)

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Zverejnené 12.03.2018

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Zverejnené 23.03.2018

(834.21 kb)

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Zverejnené 14.03.2018

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Zverejnené 31.05.2018

(829.92 kb)

Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania

Oznámenie o podlimitnej koncesii

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania- zverejnené 5.2.2019

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

Evidencia od 1.1.2018 do 31.12.2018

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA
(154.52 kb)

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA obce Stročín

POH obce Stročín

Oznámenie o začatí vyvlastňov. konania - zverejnené 11.3.2019

pre stavbu: Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Š

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zo dňa 30.4. do 13.5.2019

Projekt : "Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Stročín“

Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018

Návrh záverečného účtu obce Stročín

Návrh záverečného účtu obce Stročín
Návrh záverečného účtu obce Stročín
(363.5 kb)

Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v obci Stročín"

Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v obci Stročín"

SP - Stročín skládka VÝZVA

Predmet zákazky: Odstránenie čiernej skládky v obci Stročín

SP - Stročín kontajnerové stojiská VÝZVA

Dobudovanie systému pre odvoz komunálneho odpadu v obci Stročín

VÝZVA na predloženie cenových ponúk - rekonštrukcia GRK

Výzva - Rekonštrukcia gréckokatolíckeho chrámu zo dňa 15.06.2017

(24.55 kb)

Výzva na predloženie CP - kontajnery 1100 l

Výzva na predloženie cenových ponúk zverejnená 30.1.2018

(24.55 kb)

VZN o výške poplatkov v ŠJ

VZN o výške poplatkov v ŠJ

Rekonštrukcia hydromelioračného kanála

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania-zverejnené 18.4.2018

Správa auditóra z overenia účtovnej závierky

Správa auditóra z overenia účtovnej závierky a overenia vyročnej správy s účtovnou závierkou obce k 31.12.2018

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA 2019

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA za rok 2019

Odpis zápisnice OVK

Odpis zápisnice OVK

VÝZVA na predloženie cenových ponúk

Názov zákazky: Rekonštrukcia kancelárie starostu obce Stročín

Záverečný účet obce za rok 2019

Záverečný účet obce za rok 2019

Požiadavka na tvorbu cestovných poriadkov - tlačivo

Požiadavka na tvorbu cestovných poriadkov - tlačivo

(584.16 kb)

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

(200.88 kb)
(79.39 kb)

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Tu nájdete všetky informácie, ako triediť komunálny odpad, ktorá komodita kde patrí

Informácia a čestné vyhlásenie o kompostovaní BRO

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za r. 2020

Oznámenie vo veci stavby "Úprava VVN, VN vedení č. 6751, 6851 a

(107.33 kb)
(133.01 kb)

Záverečný účet obce Stročín za rok 2020

Záverečný účet obce Stročín za rok 2020

Pozvánka na schôdzu PS Stročín

VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ - pozemky vyhlásená 30.08.2021

Parcely č. 91/11; 91/12; 91/13; 91/14; 91/15; 91/16; 91/17

Naše Dokumenty

(29.22 kb)
Inzerát
Predaj nehnuteľnosti budovy "PRÁČOVŇA"
(24 kb)
Inzerát
predaj budovy SKLAD-bývala baliareň TAVAD
(22 kb)
(83.5 kb)
Inzerát
Prenájom budovy
(20.5 kb)
(79 kb)
(59 kb)
(87.5 kb)
(46.5 kb)
(38.5 kb)
(37.5 kb)
(27 kb)
(90 kb)
(50.5 kb)
(33.5 kb)

Výpočet úrovne vytriedeného odpadu

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK zverejnená 07.02.2019

(391.69 kb)