Kontakt:

Napíšte nám:

Dokumenty

Protokol o získaní Pečate rozvoja obcí a miest

Bulletin pri príležitosti posviacky obnoveného kostola

Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v obci Stročín"

Sanácia skládky odpadu v obci Stročín

Územný plán v obci Stročín

(856.19 kb)
(620.9 kb)
Územný plán v obci Stročín 2017
Návrh upravený po prerokovaní
(564.6 kb)

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA obce Stročín

POH obce Stročín

Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v obci Stročín"

Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v obci Stročín"

SP - Stročín skládka VÝZVA

Predmet zákazky: Odstránenie čiernej skládky v obci Stročín

SP - Stročín kontajnerové stojiská VÝZVA

Dobudovanie systému pre odvoz komunálneho odpadu v obci Stročín

VZN o výške poplatkov v ŠJ

VZN o výške poplatkov v ŠJ

Rekonštrukcia hydromelioračného kanála

Správa auditóra z overenia účtovnej závierky

Správa auditóra z overenia účtovnej závierky a overenia vyročnej správy s účtovnou závierkou obce k 31.12.2018

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

Odpis zápisnice OVK

Odpis zápisnice OVK

Záverečný účet obce za rok 2019

Záverečný účet obce za rok 2019

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Tu nájdete všetky informácie, ako triediť komunálny odpad, ktorá komodita kde patrí

Informácia a čestné vyhlásenie o kompostovaní BRO

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za r. 2020

Záverečný účet obce Stročín za rok 2020

Záverečný účet obce Stročín za rok 2020

Výročná správa za rok 2020

Výročná správa za r. 2020

Správa z auditu účtovnej závierky za r. 2020

NÁVRH rozpočtu na rok 2022

NÁVRH VZN č. 10/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2021-2025

Výpočet úrovne triedenia komunálneho odpadu za rok 2021

Záverečný účet obce Stročín za rok 2021

VOĽBY 2022

Verejná vyhláška - Rozšírenie kanalizácie

(447.42 kb)

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie Ferenc

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie Ferencová, Ferenc

Publicita projektu - Oplotenie a revitalizácia cintorína Stročín

Správa o realizovaní projektu - Rekonštrukcia MŠ

Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2022

Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2022

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR - 30.09.2023

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE STROČÍN za rok 2022

Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2024

NÁVRH ROZPOČTU OBCE STROĆÍN na r. 2024-2026

VOĽBY PREZIDENTA SR 2024

Informácia o realizovanom projekte MOPS v obci Stročín

(448.41 kb)

Výpočet úrovne triedenia komunálnych odpadov za r. 2023

Naše Dokumenty

(29.22 kb)
(83.5 kb)
(59 kb)
(38.5 kb)
(37.5 kb)
(27 kb)
(90 kb)
(50.5 kb)
(33.5 kb)

Výpočet úrovne vytriedeného odpadu