Kontakt:

Napíšte nám:

Súčasnosť

Obec Stročín od marca 2016 začala realizovať operačný program : Ľudské zdroje

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie životnej situácie a integrácia marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom osobitnej pomoci.Cieľovou skupinou sú obyvatelia separovaných a segregovaných rómskych komunít.

Názov operačného programu:  ĽUDSKÉ ZDROJE

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach je v našej obci realizovaný v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVaR Slovenskej republiky
Miesto realizácie projektu : Obec Stročín / okres Svidník / , Prešovský samosprávny kraj
Trvanie projektu :  október 2015 - jún 2019

Hlavné aktivity projektu : Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operčného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk
www.fsr.gov.sk.