Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Informácia o podporenom projekte z PSK - Obnova vybavenia inventára kuchyne kultúrneho domu v obci Stročín

 Obec  STROČÍN,  089 01 SVIDNÍK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                          

Správa o  realizácii projektu


„Obnova vybavenia inventára kuchyne kultúrneho domu v obci Stročín


 

Na základe Zmluvy č. 892/201/OPR o poskytnutí dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenie Prešovského kraja VZN č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK, obec Stročín zrealizovala projekt s názvom:

 

„Obnova vybavenia inventára kuchyne kultúrneho domu v obci Stročín

 

Projekt bol zrealizovaný v mesiaci júl 2021

 

Realizáciou projektu došlo k zakúpeniu nového inventára do kuchyne kultúrneho domu v obci Stročín. Vymenili sme starý, poškodený kuchynský inventár za úplne nový  a zakúpili sme kuchynské spotrebiče ako mikrovlnnú rúru a rýchlovarnú kanvicu, ktoré sú využívané pre občanov obce pri spoločenských udalostiach. Realizáciou projektu sme docielili skultúrnenie kuchyne využívanej na kultúrne podujatia, týkajúce sa spoločenského života v našej obci. Zakúpením nového vybavenia kuhyne sa zvýšil komfort pre návštevníkov kultúrnych podujatí realizovaných obcou.

 

„Projekt finančne podporil Prešovský samosprávny kraj“

Zoznam aktualít

PETÍCIA za zachovanie svidníckej nemocnice
Pre všetkých Vás, ktorým nie je osud nášho regiónu ľahostajný...Svidnícka nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť pre obce a mestá z 3 okresov. Na nemocničnú dostupnosť majú rovnaké právo všetci občania. jej zrušením by mnoho z nás v prípade akútnych zdravotných problémov muselo cestovať mnoho kilometrov navyše do najbližšie dostupnej nemocnice. Petičné hárky na podporu a za zachovanie svidníckej nemocnice máme k dispozícii na Obecnom úrade, v potravinách aj v pohostinstve. Prosíme všetkých, ktorým záleží na budúcnosti svidníckej nemocnice, podpíšte sa a svojim podpisom sa podieľajme na záchrane našej nemocnice. ĎAKUJEME.
08.09.2021 t.j. ZAJTRA JE V OBCI ZBER POUŽITÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA
Použitý olej prineste v uzatvorených plastových fľašiach na obecný úrad.
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ o najvhodnejší cenový návrh - pozemky
Obec Stročín vyhlasuje verejno-obchodnú súťaž na predaj pozemkov. Predmet obchodnej verejnej súťaže : predaj pozemkov parcela č. 91/11; 91/12; 91/13; 91/14; 91/15; 91/16; 91/17 Minimálna kúpna cena : 10 EUR/m2 Lehota na podávanie súťažných návrhov: do 21.09.2021 do 12:00 hod. Bližšie info vo zverejnenej výzve alebo na tel. čísle 054/75 21 158. Výzvu s prílohami nájdete aj v sekcii DOKUMENTY- Verejná obchodná súťaž - pozemky
Informácia o podporenom projekte z PSK - Obnova vybavenia inventára kuchyne kultúrneho domu v obci Stročín
FINANČNÁ SPRÁVA UPOZORŇUJE NA PODVODNÝ MAIL
Verejná vyhláška - úprava VVN, VN vedení
VSD, a.s. oboznamuje vlastníkov a užívateľov nehnuteľností že pripravuje realizáciu stavby " Úprava VVN, VN vedení č. 6751, 6851 a V518" a zároveň oboznamuje vlastníkov so vstupom na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Keďže v rámci predmetnej stavby je dotknutý veľký počet vlastníkov pozemkov, oznámenie sa vykoná verejnou vyhláškou: http://obecstrocin.sk/files/2021-03-09-101343-ozn__menie__vyhl____ka.pdf
Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021
Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2020 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2021 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.
HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V OBCI NA ROK 2021
Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov
VSD vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Stročín , na ktorých sa nachádzajú el. vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. Požadovaný termín je do 31.12.2020. Viac informácií po otvorení dokumentu.
Informácia a čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu
Vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia nie je možné navštevovať Vaše domácnosti. Preto Vás prosíme o vyplnenie tlačiva a podpísané tlačivo môžete nechať v predajni potravín alebo priniesť na obecný úrad. ĎAKUJEME.
Informácia o podporenom projekte z PSK
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácia o realizácii projektu "REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ ŠPORTOVÍSK"
DHZ Stročín UPOZORŇUJE občanov
Majitelia psov POZOR ! Dňa 1.9.2018 začala platiť novela zákona o povinnom čipovaní psov
Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Územný plán - Zadanie