Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

POZVÁNKA na valné zhromaždenie URBÁR

Výbor Pozemkového spoločenstva Stročín

 

 

 

       
     

         

POZVÁNKA

Výbor PS v Stročíne, Vás týmto pozýva na Valné zhromaždenie PS Stročín, ktoré sa uskutoční

 

dňa 17. 07. 2022(t. j. nedeľa) o 14.30 hod. (prezentácia od 13.30 - 14.30 hod.) žiadame o dochvíľnosť

 

.           v zasadacej miestnosti Obec. úradu Stročín s nasledovným programom:                                                                      .

                                                                                                                                             

 1. Otvorenie
 2. Návrh a schválenie programu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Návrh a schválenie návrhovej a mandátovej komisie a skrutátorov
 4. Kontrola uznesenia z posledného Valného zhromaždenia PS Stročín
 5. Správa o hospodárení a plnení úloh za rok 2021
 6. Správa DR za rok 2021
 7. Plán hlavných úloh na rok 2022
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie a záver
 11. Pohostenie PZ Osie Stročín (guľáš).

 

 

 

V zmysle z 97/2013 Z.z. § 14 ods. 3, ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie  podľa

§ 15 ods. 2, považuje sa toto rozhodnutie za prvú čiastkovú schôdzu. Ďalšia čiastková schôdza bude 21.08.2022 na tom istom mieste

v tom istom čase a s tým istým programom.

 

 

Prosíme a žiadame Vás o účasť všetkých členov PS na VZ, aby sa nemuselo zasadnutie znovu opakovať v inom termíne, alebo sa nechajte zastupovať. Zastupovanie môže byť len na základe splnomocnenia, ktoré nemusí byť úradne overené. Prosím ešte kto ešte nezaslal č. účtu, aby zaslal na nižšie uvedený mail, aby sme dividendy mohli zasielať na Vaše účty a tým by sme šetrili finančné prostriedky, alebo doneste č. účtu iban na zasadnutie VZ.     

 

V Stročíne, 15.06. 2022.                Predseda Pozemkového spoločenstva Mgr. Marek Kizak

                                                            mail:pozemkovespolocenstvostrocin@gmail.com č. t. 0908 340037

                                                                kizakmarek@gmail.com

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                     

Splnomocnenie

                                                                                                                                                                               

Podpísaný (á)  .............................................................................  narodený (á) .........................................................

 

Bytom …..................................................................splnomocňujem p.   ....................................................................

 

Narodený (á) ………......................................................... bytom. .............................................................................

 

Aby ma zastupoval (a) na valnom zhromaždení PS Stročín, ktoré sa uskutoční dňa 17.07.20225. 04. 2020

     v obci Stročín v zmysle pozvánky a programu VZ PS.                                                                                

................................................

                                                                                                vlastnoručný podpis                                                                                                                             

Zoznam aktualít

POZVÁNKA na valné zhromaždenie URBÁR
Výbor PS v Stročíne Vás pozýva na Valné zhromaždenie PS Stročín, ktoré sa uskutoční 17. júla 2022 / t.j. v nedeľu/ o 14:30 hod.
POVINNÉ OČKOVANIE PSOV PROTI BESNOTE
Dňa 17. júna 2022 t.j. v piatok bude v obci povinné očkovanie psov proti besnote. Očkovať bude MVDr. Čipák za obecným úradom od 17:00 - 18:00 hod. Na očkovanie so sebou prineste očkovací preukaz psa a poplatok 7 € za očkovanie. V prípade záujmu je možné aj začipovať psa (poplatok 10€).
VOĽBY do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
Predseda NR SR vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Všetky informácie o voľbách budú prístupné na obecnej stránke v sekcii DOKUMENTY pod názvom VOĽBY 2022 alebo sú dostupné na webovej stránke https://www.minv.sk/?volby-selfgov22
Informácia o možnosti využitia bezplatného poradenstva
Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2022
Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2021 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2022 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Zároveň oznamujeme, že do 31.01.2022 je potrebné nahlásiť akékoľvek zmeny, ktoré sa týkajú výpočtu výšky DzN alebo poplatku za TKO.
HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V OBCI NA ROK 2022
Najbližšie bude v obci ZBER: PLASTY - pondelok 13.06.2022 a PAPIER - streda 15.06.2022
Obec Stročín je zapojená do národného projektu "Podpora zamestnanosti"
Informácia o podporenom projekte z MŠVaV SR - "Múdre hranie 2"
Chceme Vás informovať, že obecný úrad Stročín zapojil do projektu „Múdre hranie 2“ aj našu Materskú školu. Sme veľmi vďační, že na základe našej žiadosti sme získali finančné prostriedky v celkovej výške 450 € na podporu vybavenosti MŠ. Za poskytnuté finančné prostriedky budú nakúpené knihy, didaktické pomôcky k rôznym edukačným aktivitám: dramatické, výtvarné, matematické, gramatické, logopedické, vedomostné, hudobné, športové pomôcky, ako aj pomôcky na rozvoj jemnej a hrubej motoriky. V roku 2021 podporilo ministerstvo celkovo 1764 materských škôl v rozvojových projektoch „Múdre hranie“ a „Múdre hranie 2“ v celkovej sume 1 250 000,-€
Opatrenia podľa COVID semaforu
Od pondelka 18.10.2021 je okres Svidník, teda aj naša obec v NAJPRÍSNEJŠEJ čiernej farbe podľa COVID automatu. Preto Vám poskytujeme zoznam sprísnených opatrení, ktoré treba dodržiavať aj na území našej obce. Prosíme občanov, aby dodržiavali protipandemické opatrenia a dodržiavali nariadenú karanténu.
Informácia o podporenom projekte z PSK - Obnova vybavenia inventára kuchyne kultúrneho domu v obci Stročín
FINANČNÁ SPRÁVA UPOZORŇUJE NA PODVODNÝ MAIL
Verejná vyhláška - úprava VVN, VN vedení
VSD, a.s. oboznamuje vlastníkov a užívateľov nehnuteľností že pripravuje realizáciu stavby " Úprava VVN, VN vedení č. 6751, 6851 a V518" a zároveň oboznamuje vlastníkov so vstupom na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Keďže v rámci predmetnej stavby je dotknutý veľký počet vlastníkov pozemkov, oznámenie sa vykoná verejnou vyhláškou: http://obecstrocin.sk/files/2021-03-09-101343-ozn__menie__vyhl____ka.pdf
Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov
VSD vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Stročín , na ktorých sa nachádzajú el. vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. Požadovaný termín je do 31.12.2020. Viac informácií po otvorení dokumentu.
Informácia a čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu
Vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia nie je možné navštevovať Vaše domácnosti. Preto Vás prosíme o vyplnenie tlačiva a podpísané tlačivo môžete nechať v predajni potravín alebo priniesť na obecný úrad. ĎAKUJEME.
Informácia o podporenom projekte z PSK
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácia o realizácii projektu "REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ ŠPORTOVÍSK"
DHZ Stročín UPOZORŇUJE občanov
Majitelia psov POZOR ! Dňa 1.9.2018 začala platiť novela zákona o povinnom čipovaní psov
Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Územný plán - Zadanie