Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

!!!VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK!!! Názov zákazky: Rekonštrukvcia kancelárie starostu obce Stročín (stavebné práce)

  Obec Stročín ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) Vás týmto žiada o predloženie cenovej ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

Názov zákazky: "Rekonštrukcia kancelárie starostu obce Stročín"

Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác

Aktuálnu výzvu na predloženie cenovej ponuky so všetkými prílohami nájdete v priečinku DOKUMENTY pod názvom Výzva na predkladanie cenových ponúk, Názov zákazky : Rekonštrukcia kancelárie starostu obce StročíN

 

Lehota na predkladanie ponúk je do : 24.04.2020 do 12:00 hod.

Zoznam aktualít

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácia o realizácii projektu "REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ ŠPORTOVÍSK"
!!!VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK!!! Názov zákazky: Rekonštrukvcia kancelárie starostu obce Stročín (stavebné práce)
Posvätenie vetvičiek Kvetnej nedele bez kňaza a posvätenie paschálnych pokrmov
Schôdza PS je zrušená do odvolania !!!
Informácie ohľadom koronavírusu
Pozvánka na valné zhromaždenie PS Stročín
Harmonogram zberu odpadu na rok 2020
Článok o športovcovi, rodákovi obce p. Jánovi Medviďovi
Informácia pre voliča - Voľby do Národnej rady SR 2020
DHZ Stročín UPOZORŇUJE občanov
Usmernenie k voľbe poštou pre voľby do NRSR 2020
Majitelia psov POZOR ! Dňa 1.9.2018 začala platiť novela zákona o povinnom čipovaní psov
!!!VÝZVA na vykonanie výrubu stromov formou verejnej vyhlášky!!!
Návrh záverečného účtu obce Stročín za rok 2018
VÝZVA na predloženie cenových ponúk
Výzva na predloženie cenových ponúk na zákazku s názvom "ROZŠÍRENIE KANALIZAČNEJ SIETE V OBCI STROČÍN" zverejnená 07.02.2019
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Územný plán obce Stročín 2017
Sanácia skládky odpadu v obci Stročín
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Územný plán - Zadanie