Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

OZNAM

                                                                 OZNAM 

 

Obec Stročín ako obstarávateľ návrhu územného plánu obce Stročín oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením  § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

                                                                                               sa

                                                             prerokovanie

                                                                          Návrhu ÚPN obce Stročín

                                 uskutoční v čase od 06.11.2015 do 07.12.2015

                Prerokovanie "Návrhu ÚPN obce Stročín" s odborným výkladom spracovateľa územnoplánovacej

                                                     dokumentácie sa uskutoční v zasadačke obecného úradu 

                                                                                             dňa:

                                                                   12.11.2015 (štvrtok) o 15:00 hod.

Návrh územného plánu obce Stročín je uložený na obecnom úrade od 06.11.2015. Návrh územného plánu obce Stročín je taktiež zverejnený od 06.11.2015 na internetovej stránke http://www.strocin.uzemnyplan.sk

 

Záujemcovia môžu do predmetnej územnoplánovacej dokumentácie nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokovania a dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje písomné návrhy a stanoviská.

 

Prípadné pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne, najneskôr do 07.12.2015 (vrátane) na Obecný úrad, Stročín 15, 089 01 Stročín.

 

        

VÝZVA verejného obstarávania na odstránenie nelegálnej skládky a vybudovanie kontajnerových stojísk
Pozvánka na oslavy 700. výročia 1. písomnej zmienky o obci
HARMONOGRAM ZBERU komunálneho a separovaného ODPADU
Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu nájdete na tejto obecnej stránke kliknutím na priečinok "Dokumenty", kde si ho môžete pozrieť a stiahnuť vo formáte pdf.
Výzva na predkladanie ponúk zverejnená dňa 16.02.2016 -"Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti“
Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja
Voľby do NRSR
OZNAM
Rýchlostná cesta R4 Svidník - Kapušany
Plánovaná oprava fasadnej omietky na rímsko katolíckom kostole
Územný plán - Zadanie
1

Zoznam aktualít